Reklamační řád pro briketové zboží

Reklamační řád pro briketové zboží

4 Reklamační řád - brikety

4.1 Zásady smluvních vztahů

Termín dodání je den, kdy je zboží předáno prvnímu dopravci, spediční firmě nebo vyzvedá-vači.

Hmotnost či množství dodaného zboží se určuje na základě vážního lístku nebo dodacího listu společnosti VE-M nebo vážení třetí osoby, kterou tímto úkonem společnost VE-M pověřila.

Jsou-li hnědouhelné brikety REKORD promíchány s briketami jiných výrobců, nepřebírá společnost VE-M ručení za případné vady.

Společnost VE-M neručí za škody a sníženou kvalitu, které byly způsobeny nesprávnou pře-kládkou, skladováním nebo logistikou.

4.2 Ohlášení reklamace

Reklamace se dělí na následující skupiny:
 
  • Reklamace kvality zboží
  • Reklamace hmotnosti
  • Ostatní reklamace

Reklamování zboží v Německu:
Veškeré reklamace / nedostatky je třeba oznámit bez prodlení, nejpozději v pracovní den následující po dnu dodání. Reklamace se vyřizuje pomocí příslušného formuláře pro reklamace, který se odfaxuje společnosti VE-M (číslo faxu: +49 (0) 3564 6-92947).

Zahraniční reklamace - export
Veškeré reklamace / nedostatky je třeba oznámit distribučnímu partnerovi společnosti Vattenfall Europe Mining bez prodlení, nejpozději v pracovní den následující po dnu dodání. Reklamace se vyřizuje pomocí příslušného formuláře pro reklamace, který se poté odfaxuje společnosti VE-M (číslo faxu: +49 (0) 3564 6-92947).

Reklamace při nakládce kamionů: Odběratel či spedice okamžitě upozorní na veškeré znatelné kvalitativní nedostatky kvality. Reklamování musí proběhnout ještě při nakládce přímo na místě. Kontaktní osoby:

pro balené zboží:
mistr nakládky nebo vyvážeč (dispečer) Tel. +49 (0) 3564 6-94905

pro volně ložené zboží:
mistr nakládky nebo důlní dozorce Tel. +49 (0) 3564 6-92599

Důlní dozorce určuje, jak bude společnost VE-M dále postupovat.
U akutních případů okamžitě informujte VE-M (zpracovatelský závod) na následujících telefonních číslech:

pondělí – čtvrtek:
7:00 h – 17:00 h Tel.: +49 (0) 3564 6-94100

pátek:
8:00 h – 16:00 h Tel.: +49 (0) 3564 6-94100

mimo pracovní hodiny: Tel.: +49 (0) 1522-2849928

Odběratel zaručuje, že je reklamované zboží stále k dispozici a že je možné provést jeho znalecký posudek přímo u zákazníka (viz bod 4.3 - zpracování reklamace).

Ve výjimečných případech stačí předložit reprezentativní vzorek reklamovaného zboží. Množ-ství takovéhoto vzorku stanoví vždy společnost VE-M.

4.3 Zpracování reklamace

Zpracování reklamace v Německu:
Reklamace se zamítá v případě, kdy není společnosti VE-M umožněno reklamované zboží u zákazníka prohlédnout. Termíny prohlídek navrhuje Vattenfall na základě priorit po dohodě s odběratelem. Návštěva zákazníka se obvykle realizuje během 5 pracovních dnů po oznámení reklamace. Až do vyřízení reklamace je reklamované zboží možné prodávat pouze se souhlasem Vattenfallu.

Uznané reklamace se zásadně řeší pomocí slevy (dobropis od společnosti VE-M pokud není smluvně dohodnuto jinak.

Výsledek reklamačního řízení se zapíše do formuláře pro reklamace, který obě strany po-depíší.

Jestliže se strany nedohodnou, sepíše se protokol o rozdílnosti názorů.

Ve výjimečných případech může dojít k telefonické dohodě. Protokol určený k prohlídce zboží u zákazníka vyplní v tomto případě společnost VE-M a společně s odběratelem ho podepíše.

Zpracování zahraniční reklamace - export:
Reklamace se zamítá v případě, kdy není distribučnímu partnerovi umožněno reklamované zboží u zákazníka prohlédnout. Návštěva zákazníka by se měla zpravidla realizovat do 5 pracovních dnů. Až do vyřízení reklamace je reklamované zboží možné prodávat pouze se souhlasem odpovídajícího distribučního partnera.

Jestliže se strany nedohodnou, sepíše se protokol o rozdílnosti názorů.

Distribuční partner předá informace o své návštěvě zákazníka společnosti VE-M k dalšímu zpracování. Distribuční partner za tímto účelem použije formulář pro reklamace, v němž uvede výsledky prohlídky (fotografie, stanovisko).
Uznané reklamace se zásadně řeší pomocí slevy (dobropisu), pokud není smluvně dohodnuto jinak.

Výsledek reklamačního řízení se zapíše do formuláře pro reklamace, který obě strany po-depíší.

Ve výjimečných případech může dojít k telefonické dohodě. Protokol určený k prohlídce zboží u zákazníka vyplní v tomto případě distribuční partner a společně s odběratelem ho podepíše.

4.4 Uznání či zamítnutí reklamace

Na základě formuláře pro reklamace, protokolu o rozdílnosti názorů nebo jiných, adekvátních reklamačních podkladů společnost VE-M reklamace, jež získala od odběratele či v případě exportu distribučního partnera, uzná nebo zamítne.

4.5 Stížnosti zákazníků

Odběratel je povinen bez prodlení sdělit společnosti VE-M všechny stížnosti zákazníků, ať už se týkají jakéhokoliv druhu či velikosti lužických briket RE¬KORD (včetně ústních stížností). K tomuto účelu slouží formulář pro reklamace, který se společnosti VE-M obratem odfaxuje (číslo faxu: +49 (0) 3564 6-92947). Společnost sdělí odběrateli své stanovisko k dané stížnosti. Stížnosti zákazníků se ve společnosti VE-M zpracovávají a vyhodnocují individuálně.

Stížnosti zákazníků v exportních zemích se směřují na distribuční partnery, kteří je potom společně se společností VE-M vyhodnotí a vyjádří se k nim.

Více informací najdete v přiloženém dokumentu pod tímto článkem:
Soubor ve formátu application/pdf

Reklamační protokol k briketám

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 170KB | Počet stažení: 926x

Soubor ve formátu application/pdf

Jakostní a bezpečnostní požadavky - brikety

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 638KB | Počet stažení: 1144x

Autor: Dooffy Design | Počet přečtení: 3070x


Společnost FREE COMPANY se specializuje na dodávky paliv v oblasti průmyslové sféry a maloobchodu. Jedná se zejména o produkty významných středoevropských producentů briket, hnědého uhlí, černého uhlí a koksu. Věříme, že zde najdete všechny potřebné informace a budeme se těšit na budoucí spolupráci.

 

Přepnout na mobilní verzi

Kontaktní informace

FREE COMPANY, s.r.o.
Krajní 438
739 34 Václavovice
Tel.: +420 553 034 152

E-mail: Info@freecompany.cz
www.freecompany.cz